Wniosek wraz z tytułem wykonawczym (odpis orzeczenia wraz z klauzulą wykonalności)  należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w godzinach urzędowania kancelarii.

Wniosek o wszczęcie egzekucji KM/GKM

Informujemy, że kancelaria przyjmuje wnioski o prowadzenie egzekucji przeciwko dłużnikom mieszkającym poza rewirem SR w Bielsku-Białej – z terenu apelacji katowickiej (sprawy z wyboru wierzyciela – art. 10 uks).

Osoby wezwane do złożenia wyjaśnień w trybie art. 801 Kpc (o stanie majątku), mogą przesłać na adres kancelarii wypełniony formularz, który jest dostępny poniżej.

Wykaz majątku

Zgodnie z art. 801[1] kpc dłużnik składa wykaz majątku przed komornikiem pod rygorem odpowiedzialności  karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat (art. 233 kodeksu karnego).

Jeżeli dłużnik bez usprawiedliwionej przyczyny nie stawi się celem złożenia wykazu lub przyrzeczenia albo stawiwszy się się wykazu nie złoży lub odmówi odpowiedzi na zadane mu pytanie albo odmówi złożenia przyrzeczenia komornik może skazać go na grzywnę w wysokości do 3.000,00 złotych lub sąd na wniosek komornika może nakazać przymusowe doprowadzenie oraz może zastosować areszt nieprzekraczający miesiąca (art. 8011 kpc w zw. z art. 916 kpc).

Urzędowe druki formularzy wniosku egzekucyjnego oraz skargi na czynność komornika w formacie do edycji dostępne są na stronie MS.GOV.PL